ورود ثبت

ورود

0
02166034987
eskandari@em7arch.com

دفتر معماری آرشیکام

دفتر معماری آرشیکام شدیدا بدنبال کارفرماهایی اسـت که بطور شگفت انگیزی بلند پرواز و شــدیدا بدنبال درک بالاتری از ادراک زیبایی و احساس ارزشــمندی هستند . قرار است به بالاترین حد ادراک مرزهای طبیعی خودمان برسیم .
مکتب مورد نظر این دفتر معماری مکتبی برای تجزیه آینده است ، تجربه ای که قرار است ادراک ما را به بالاترین حد خود برساند یعنی استفاده از پویایی ، پیـچیدگی خلاقیت تا بداعت و نـــوآوری در عین تسلط احساس آرامش و ارزشمندی است . جایی که معماری درتمام ابعاد نیازمند درک این دو احساس است . آرامشی از جنس حضور اعتماد و امنیت و ارزشمندی از جنس بهترین ها .
در تئوری دفتر معماری آرشیکام حضور خداوند و انسان بعنوان اشرف مخلوقات ایده اصلی و ثابت است که خداوند آسمان ها و زمین را به تسخیر درآورده است و این انسان برای رسیدن به معبود خود نیازمند احساس آرامش و ارزشمند بودن است و حــضور این دو احساس در گرو حضور فرد در مکانی است که فراتر از یک فضا شکل گرفته است و او در این مـکان هویت درونی خود را می یابد و بسوی کمال پیش می رود .