ورود ثبت

ورود

0
02166034987
eskandari@em7arch.com

ویلا و طراحی منظر

نگاه معمارانه وتئوری قلم معماری ارشیکام در طراحی و اجرای پروژه های ویلایی و منظرسازی:

پروژه های ویلایی و تفریحی تفاوتی اشکار با تمام فضاهای دیگر دارد.در این فضاها ارزشمندی و آرامشدر کنار امنیت بصری سه احساس هستند که بدون کوچکترین نقص باید به کمل خود برسند طراحی چنین فضاهایی که نتوانداین 3 احساس را به اوج خود برساندهرگز نمیتواند مخاطبش را راضی کند.اصولا کسانی کبه یک معمار طراحی ویلایی را میسپارندکه میخواهند درک بالاتر و